Du använder Internet Explorer 7 som är en gammal version. Det ger begränsad funktion och långsammare sidor. Kontakta din IT-support för att uppgradera till senaste versionen.
Rehabvalet logotyp Informationen skrevs ut från rehabvalet.se 2020-10-24

Vård i EU Vård i EU Specialiserad rehabilitering utomlands

Det finns två olika sätt att få rehabilitering utomlands:

 1. Valfri anläggning inom EU. Ansökan till Försäkringskassan. Du får förhandsbesked om garanterad ersättningsnivå. Rehabiliteringsanläggningen hjälper dig med ansökan.
  Ingen remiss behövs. Kontakta anläggning för information (se lista nedan).
 2. Rehabiliteringsanläggning med eget kontrakt med landstinget (för Stockholm finns endast anläggningen Vintersol nedan). Begränsat antal platser.
  En särskild remiss krävs.
Du hittar anläggningar för utlandsvård längst ned på den här sidan.

Rehabiliteringen sker som regel helt på svenska med svenska sjukgymnaster och annan personal. Den kan ges vid sjukdomar i nervsystemet såsom stroke, multipel skleros (MS), Parkinson, postpolio, muskeldystrofier eller efter traumatisk hjärnskada. Vissa vårdgivare uppmuntrar och ordnar så att anhöriga kan bo på samma hotell. Kontakta vårdgivaren om detaljer innan du väljer.

Vid en uppföljning som gjordes av Stockholms läns landsting i slutet av 1990-talet konstaterades högre livskvalitet efter rehabiliteringsperioden. Det visade sig också att patienterna lärt sig kompensera för sitt funktionsbortfall och hanterade sina hjälpmedel bättre.

Rehabilitering utomlands kan vara stimulerande på många olika sätt. Man träffar andra i samma situation och kan utbyta erfarenheter i en behaglig miljö med varmare klimat.

Träningen utomlands är oftast mer intensiv. Flera olika träningsformer kan varvas per dag. Det är därför viktigt att du är stabil i din sjukdom, att du orkar träna och att du inte har för stor annan sjuklighet förutom den neurologiska sjukdomen.

Du tillbringar 3-4 veckor på rehabiliteringsanläggningen och under denna tid förväntas du inte behöva akut sjukvård. Du måste också orka med att resa.

Så här går det till

Valfri anläggning i EU med garanterad ersättning från Försäkringskassan

Försäkringskassan kan ersätta rehabilitering i ett annat EU/EES-land. De lämnar då ett förhands­besked med en vårdkostnad som du är garanterad att få ersättning för. Du står själv för kostnaden för resan till och från rehabiliterings­anläggningen. Från ersättningen drar Försäkringskassan av patientavgift motsvarande vanlig svensk vård.

Förhands­beskedets belopp motsvarar vad vården skulle ha kostat i det landsting du bor i. Beloppet ska täcka kostnader för vård, läkemedel, hjälpmedel eller andra vårdprodukter.


  

Före rehabilitering och avresa — ansökan och vårdplanering

 • Välj ut en rehabiliteringsanläggning/vårdgivare, t ex från listan här nedanför
 • Kontakta vårdgivaren som hjälper dig med underlag och information för ansökan om förhandsbesked
 • Vårdgivarna har oftast egen personal som gör en egen bedömning under vårdplaneringen för att se om ditt tillstånd gör dig berättigad till att få rehabiliteringen betald
 • Ansök om förhandsbesked med Försäkringskassans blankett Ansökan - Planerad vård i annat EU/EES-land eller Schweiz 
  Vid punkt 4 i blanketten, markera alternativet " Jag vill ha förhandsbesked direkt"
 • Var ute i god tid — det kan ta 2-3 månader innan du får beslutet från Försäkringskassan
 • När du fått förhandsbeskedet bokar du in din rehabilitering och resa


  

Under resa och rehabilitering

 • Du betalar vårdgivaren för rehabiliteringen och är garanterad att få ersättning upp till det belopp som står på ditt förhandsbesked
 • Ibland kan vårdgivaren erbjuda en finansieringslösning i form av förlängd betalningstid för hela eller delar av beloppet. Det gör att du kan hinna få utbetalningen från Försäkringskassan så att du inte själv behöver ligga ute med pengar för vårdkostnaden.
 • Spara alla kvitton om du har andra vårdrelaterade utlägg, t ex för hjälpmedel eller läkemedel


När du kommer hem — utbetalning av ersättning

 • Ansök om utbetalning av din garanterade ersättning med Försäkringskassans blankett Ansökan - Ersättning i efterhand för planerad vård i ett annat EES-land 
 • Redovisa kostnaderna och bifoga kvitton för dina utlägg
 • Bifoga dokumentation över den rehabilitering/vård du har fått
 • Försäkringskassan granskar att uppgifterna stämmer med förhandsbeskedet och fattar beslut om utbetalning. Efter beslutet betalas ersättningen i normalfallet ut till dig inom tre veckor.

Beviljad ersättning kan täcka i princip alla kostnader, förutom merkostnaderna för resan utanför landstinget. Ersättning ges oberoende av ålder, arbetsförmåga eller vilken väntetid som finns i Sverige för motsvarande rehabilitering.

 • Vården ska ges för en sjukdom som man kan få vård för i Sverige (allmän sjukvård) och det ska finnas ett medicinskt behov.
 • Beloppet som ersätts motsvarar vad behandling skulle kostat om den givits i Sverige (med jämförbar terapeutisk verkan). Merkostnaden för resan står patienten själv för. Vid full ersättning betalar patienten bara patientavgiften (ca 80 kr, varierar mellan olika landsting) och flygbiljetten.
 • Vården ska vara baserad på beprövade medicinska och vetenskapliga grunder.
 • Vårdgivaren behöver inte ingå i landets allmänna sjukvård utan kan drivas privat.
 • Godkänd ersättning betalas ut i efterhand mot originalkvitton för utlägg.

Följande är obearbetad information från Försäkringskassans utlandsenhet.
Texten kan därför vara mer formell och svårläst än övrigt material på Rehabvalet.

Från och med den 1 oktober 2013 kommer lag (2013:513) om ersättning för kostnader till följd av vård i ett annat land inom EES (ersättningslagen) att börja tillämpas. Ersättningslagen omfattar både planerad och nödvändig vård samt vård hos privata vårdgivare i andra EES-länder. Ersättningslagen innehåller möjligheter att få ersättning för hälso- och sjukvård, tandvård, läkemedel, hjälpmedel och medicinska förbrukningsvaror, m.m. Ersättningslagen gäller inte för vård i Schweiz. Möjligheten att få ersättning enligt ersättningslagen utgår från vad motsvarande vård hade kostat i Sverige eller max upp till det faktiska belopp som har betalats med avdrag för patientavgift. Lagen gäller för vårdkostnader som uppkommit efter den 1 oktober 2013. Ersättningslagen kommer att tillämpas parallellt med förordning 883/2004 och 987/2009 vilket innebär att det blir fler möjligheter till vård. Efter den 1 oktober 2013 finns det tre sätt att få planerad vård. Förhandstillstånd enligt förordning 883/2004, förhands­besked eller ersättning i efterhand för planerad vård enligt ersättningslagen.

Förhandstillstånd enligt förordning 883/2004 kan ges för vård som finns inom det allmänna systemet i vårdlandet. Här krävs att aktuell vård inte kan ges inom en medicinsk försvarbar tid i Sverige. Om ett förhandstillstånd beviljas utfärdar Försäkringskassan ett intyg S2 som visas upp för vårdgivaren i det aktuella landet och personen betalar samma patientavgifter som de som är försäkrade i det landet. Med ett intyg S2 behöver kunden därför inte lägga ut några pengar själv för vården förutom patientavgiften i vårdlandet. Övriga kostnader regleras sedan direkt mellan institutionen i landet och Försäkringskassan. Här finns även möjlighet att få ersättning i efterhand för omkringkostnader såsom t.ex. resekostnader och kostnader för medföljande om det är nödvändigt med en sådan person. Det är också möjligt att få ersättning för delar av patientavgiften om vårdkostnaden för aktuell vård är högre i Sverige än i vårdlandet.

Förhands­besked enligt ersättningslagen kan ges för både vård inom det allmänna och för vård hos privata vårdgivare. Ett förhands­besked gäller en viss behandling under ett visst vårdtillfälle. Av förhands­beskedet kommer att framgå det högsta belopp ersättning kan utgå med, vilket är vad vården skulle ha kostat om den erhållits i Sverige. Ett förhands­besked är alltså ett besked om att ersättning kommer att ges för en viss behandling ett visst angivet vårdtillfälle. Kunden får dock själv först lägga ut pengar och sedan ansöka i efterhand hos Försäkringskassan om ersättning. Ersättning i efterhand enligt ersättningslagen kan fås efter att ha fått vård med stöd av ett förhands­besked eller genom en ansökan om ersättning i efterhand utan att ha haft ett förhands­besked.

Förutsättningen för att få ersättning för planerad vård enligt alla alternativen ovan krävs att vården skulle ha bekostats av det allmänna om den utförts i Sverige. När det gäller tandvård så omfattas tandvård som kan fås enligt det svenska tandvårdssystemet.

Anläggning med särskilt kontrakt med Stockholms läns landsting

Den här informationen gäller bara rehabiliteringsanläggningen Vintersol.

För att få rehabiliteringen betald av landstinget behövs 2 st separata ansökningar:

 1. Remiss för specialiserad rehabilitering
  • Din läkare måste skriva samma remiss som den som används för specialiserad rehabilitering i Sverige.
  • Remissen skickas in till landstingets Hälso- och sjukvårdsförvaltning.
  • Landstingets handläggare bedömer din ansökan och avgör i samråd med en särskild uttagningsläkare om du ska beviljas rehabilitering.
 2. Ansökan om klimatvård utomlands
Landstingets beslut om rehabilitering med Vintersol kan inte överklagas. En anledning till avslag kan vara att ditt landsting har begränsat vilken typ av patienter som beviljas klimatvård eller att medlen som avsatts för den här rehabiliteringstypen är begränsade.

Här nedanför hittar du ett urval av anläggningar som erbjuder vård utomlands..

(Den anpassade kartan fungerar bara på rehabvalet.se och inte på utskrifter)


Anläggningar med ansökan till Försäkringskassan — gäller för hela landet
Anläggning med ansökan till Stockholms läns landsting — särskild remiss krävs
De här vårdgivarna är tillgängliga för patienter i Stockholms län och arbetar med neurorehabilitering vid t ex MS (multipel skleros), Parkinson, epilepsi, stroke, ALS (amyotrofisk lateralskleros), post polio, hjärntumör, dystoni och hjärnskador efter olyckor.

Saknar du information om någon vårdgivare för rehabilitering eller rehabiliteringsanläggning, kontakta oss här.

Om du är osäker på vilken slags neurorehab du bör söka eller som du har rätt till, ta gärna hjälp av vår översikt över rehabiliteringskedjan vid stroke, traumatisk hjärnskada, annat akut insjuknande, Parkinson, multipel skleros (MS), annat gradvist insjuknande.

An­nons: