Du använder Internet Explorer 7 som är en gammal version. Det ger begränsad funktion och långsammare sidor. Kontakta din IT-support för att uppgradera till senaste versionen.
Rehabvalet logotyp Informationen skrevs ut från rehabvalet.se 2021-01-16

Tandvårdsstöd Neurologiska sjukdomar

I Sverige omfattas alla vuxna av en allmän tandvårdsförsäkring med högkostnadsskydd. Förutom den allmänna tandvårdsförsäkringen har du med neurologisk sjukdom i vissa fall rätt till ytterligare tandvårdsstöd. Vilka stöd som är aktuella beror på flera faktorer. Välj nedan för att se vad som är aktuellt i ditt fall.

Sjukdom 

Boende och vardag 

Medicinering 


Med de val du gjort kan du vara berättigad till tandvårdsstöd vid:

Välj först en sjukdom med knapparna ovanför

Upp  Tandvård till patientavgift för sjukvård istället för tandläkarkostnad

Gäller om du på grund av långvarig sjukdom (t ex stroke) har en funktionsnedsättning som gör att du inte klarar din egen munhygien eller ett normalt tandläkarbesök. Du har då rätt till tandvårds­behandling mot samma avgift som vanlig sjukvård (läs mer här nedanför ).

Uppfyller du villkoren har du rätt till tandvårdsstödet, även om du ännu inte har fått ett ökat tandvårdsbehov. Du får ett så kallat F-kort som visas upp vid tandvårdsbesök för att bara behöva betala patientavgift för sjukvård.

Ansökan

Ansökan görs av din tandläkare, alternativt läkare. Hon eller han bedömer först om du har en funktionsnedsättning som beror på någon av någon av ovanstående diagnoser och som påverkar din tandhälsa. En ansökan om tandvårdsstöd skickas sedan till landstinget (Tandvårdsenheten eller motsvarande). Landstinget prövar din ansökan och meddelar om du har rätt till stöd och för hur lång tid.
 Visa information till förskrivare (vårdpersonal) 

  Information till förskrivare (vårdpersonal)

Ansökan om landstings­finansierat tandvårds­stöd ska göras av läkare — inte tandläkare.
Det finns detaljerad information på blanketten som beskriver funktionshinder då stödet blir aktuellt.
Använd blankett för särskilt läkarintyg vid långvarig sjukdom eller funktionsnedsättning enl. 3 a § tandvårdsförordningen .

För patienter i Stockholms län skickas blanketten till:

Hälso- och sjukvårdsförvaltningen
Tandvårdsenheten
Box 6416
113 82 Stockholm

Vid ALS skickar du in ett läkarintyg som bekräftar din diagnos till landstingets Tandvårdsenhet (eller motsvarande). Visa adress 
För Stockholms läns landsting:
Hälso- och sjukvårdsförvaltningen
Tandvårdsenheten
Box 6416
113 82 Stockholm

Vad ingår?

Tandvårdsstödet täcker bastandvård. Där ingår undersökningar, förebyggande tandvård, lagningar av tänder (även rotfyllning), utdragning av tänder och behandling vid tandlossning. Avtagbara tandproteser ingår också.

Större ingrepp ingår inte. Dit räknas fasta proteser såsom kronor, porslinsinlägg, broar och implantat.

I Stockholms läns landsting ingår högst 2 undersökningar per år. Behöver tänderna undersökas oftare ska detta först prövas av landstinget. Högst 4 förebyggande (profylaktiska) åtgärder ingår, t ex hos tandhygienist. Fler kan godkännas i specialla fall, t ex vid grav tandlossning.

Tandskador orsakade av epileptiskt anfall Upp 

Har du fått tandskador under ett epileptiskt anfall finns särskilt stöd för behandling. I Tandvårdsförordningen kallas regeln Tandvård som ett led i sjukdomsbehandling.

 • Anfallet kan orsaka ett okontrollerat fall, där man slår i tänderna eller käken.
 • Kramper i käkmuskulaturen under anfallet kan ge kraftiga samman­bitningar. Käkarna kan då pressas samman med sådan kraft att tänderna och bettet skadas.

Du har då rätt till tandvårds­behandling mot samma avgift som vanlig sjukvård (läs mer här nedanför ).

Vad ingår i stödet?

 • Behandling för att återställa tänder och bett till samma skick som de hade före skadan
 • Utförande av tandskydd i förebyggande syfte kan också ingå

Krav för att få stödet

 • Du måste vara diagnosticerad med epilepsi och kunna styrka det med läkarintyg
 • Det måste vara troligt att skadan uppstått under ett epileptiskt anfall
 • Skadan ska ha uppstått nyligen
 • För att kunna bedöma orsaken till skadan behöver du besöka en läkare eller tandläkare inom rimlig tid efter anfallet

Begränsningar

Det är bara skador som uppstått som en direkt följd av ett epileptiskt anfall som omfattas. Behandling av skador som orsakats av t ex tandsjukdomar eller yttre våld utan ett anfall ersätts inte.

I vissa speciella fall kan ditt val av tandläkare begränsas. Det kan t ex inträffa om skadan kräver väldigt speciell kompetens. Då kan landstinget ha synpunkter om vilken tandläkare som ska utföra behandlingen för att vården ska ingå i stödet.

Ansökan

Det är din tandläkare som ansöker om att få stöd för åtgärden. Tag med en kopia av läkarintyg för din epilepsidiagnos om det är första gången du söker vård efter att ha skadat tänderna under ett epilepsianfall. Har du fått hjälp av samma tandläkare tidigare har hon eller han i regel kvar intyget och du behöver inte ta med det igen.

Stort omsorgsbehov i dagliga livet Upp 

Du som har ett stort och långvarigt behov av personlig omvårdnad kan få särskild hjälp med tandvård. Hjälpen bekostas av landstinget och består av två delar:

Kombinationen av de båda delarna av stödet ger bäst förutsättningar för tandhälsan, men båda måste inte användas. Du kan tacka nej till munhälsobedömning och ändå få nödvändig tandvård vid behov.

Vem kan få stödet?

Stödet är till för dig som har kommunal omsorg eller är LSS-klassad. Det är behovet av omvårdnad som avgör. Din ålder, dina tänders skick eller dina privatekonomiska förutsättningar påverkar inte rätten till stöd.

Det här tandvårdsstödet beviljas om du:

 • Omfattas av lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS)
eller

Har ett långvarigt och stort omvårdnadsbehov under dygnet och därför:

 • Bor i särskilt boende (gruppboende, sjukhem eller äldreboende)
 • Bor i eget boende med hemtjänst eller hemsjukvård
 • Får omfattande omsorg och hjälp av anhörig på grund av begåvningshandikapp, psykiskt eller fysiskt funktionshinder, eller svår kronisk sjukdom.

Tror du att du har rätt till stödet men inte har någon kontakt med kommunen kan du vända dig direkt till Tandvårdsenheten (eller motsvarande — namnet varierar) i ditt landsting för information hur du ansöker om ett tandvårdsintyg. Du kommer att behöva ett intyg där ditt omsorgsbehov framgår. Det intyget kan skrivas av din läkare, kurator, distriktssköterska eller liknande.
Visa kontaktuppgifter för Stockholms läns landsting 

Tandvårdsenheten
Telefon: 08-123 133 00
Telefontid: Måndag-fredag 09:00-11:00 och 13:00-15:00

Uppsökande verksamhet

Vid uppsökande verksamhet gör tandläkare eller tandhygienist besök i ditt hem (vanlig bostad eller särskilt boende). Vid besöket görs en enklare undersökning i din mun, en s k munhälsobedömning. Det som då kontrolleras är munhåla, tänder och tandersättningar. Undersökningen är kostnadsfri.

En viktig del i samband med besöket är rådgivning om munvård till dig, dina närstående och den personal som vårdar dig. Omvårdspersonalen ska därför vara med under besöket så att de får utbildning i munvård och också tar del av råden.

Har du rätt till uppsökande verksamhet erbjuds du ett hembesök för munhälsobedömning per år.

Val av vårdgivare

Du kan inte välja vem som ska utföra munhälsoundersökningen.

Nödvändig tandvård

Till nödvändig tandvård räknas tandvård som behövs för att du ska kunna tugga och äta utan smärta eller obehag. Det kan till exempel innebära tandproteser. Det här stödet kallas ibland N-tandvård.

Nödvändig tandvård betalas med patientavgift som vanlig sjukvård (läs mer här nedanför ).

Större ingrepp kan behöva förhandsgodkännande från landstinget. Reglerna för detta varierar mellan olika landsting.

Hur får man nödvändig tandvård?

Rätt till nödvändig tandvård får du med ett tandvårdsstödsintyg. Det är ett intyg som normalt gäller i 10 år, men i undantagsfall kortare tid. Intyget kan utfärdas av:

 • Chef för särskilt boende
 • Chef för hemtjänstenhet
 • Kommunens bistånds- och LSS-handläggare

Val av vårdgivare

Du väljer själv vilken tandläkare som ska utföra behandlingen. Om du inte kan eller vill välja själv kan du be om hjälp att hitta en tandläkare vid munhälsoundersökningen. Beroende på var du bor kan det även finnas tandläkare som kan utföra viss typ av tandvård i hemmet, s k hemtandvård.

Muntorrhet orsakad av medicinering Upp 

Lider du av muntorrhet som biverkning vid långvarig läkemedelsbehandling kan du ha rätt till särskilt tandvårdsbidrag. Bidraget kan du använda till förebyggande tandvårdsåtgärder hos tandläkare eller tandhygienist, t ex undersökning och tandrengöring.

Bidraget är på 600 kronor per halvårsperiod. Perioderna börjar 1 januari och 1 juli. Du måste använda beloppet under innevarande halvår. Kvarvarande belopp från ett halvår går inte att spara till efterföljande halvår.

Vem har rätt till bidraget?

För att ha rätt till bidraget måste du:

 • behandlas med ett läkemedel som har muntorrhet angiven som biverkning enligt FASS .
 • ha förväntat långvarig behandling med läkemedlet — minst 6 månader vid nedsatt salivutsöndring eller 3 månader om ingen salivutsöndring alls finns
 • ha nedsatt salivutsöndring konstaterad med salivprov

En känsla av muntorrhet kan upplevas även vid normal salivutsöndring. Något kan ha orsakat att salivens sammansättning förändrats så att innehållet av protein minskat. Även om den förändringen innebär att munnen känns torr ger det inte rätt till tandvårdsstöd vid muntorrhet. Det kan också vara så att salivmängden har minskat jämfört med tidigare i livet, men fortfarande inte tillräckligt mycket för att i sammanhanget uppfylla kraven för muntorrhet.

 Visa information till förskrivare (vårdpersonal) 

  Information till förskrivare (vårdpersonal)

Läkarintyg för särskilt tandvårdsbidrag till förebyggande tandvårdsåtgärder vid muntorrhet finns på Socialstyrelsens webbplats här.

Gränsvärden för muntorrheten vid salivprov:

 • Vid vila: högst 0.1 ml/minut mätt under 15 minuter (normalvärde 0.3 ml/min)
 • Vid tuggning: högst 0.7 ml/minut mätt under 5 minuter
 • Vid salivprov måste resultatet understiga båda dessa värden.
Provet utförs av tandläkare inom medicinsk tandvård, men ibland även på vårdcentral. Använder du TakeCare för att skriva remiss till tandläkare, sök i listan med vårdgivare för tandvårdskonsultationer. Medicinsk tandvård finns oftast i anslutning till sjukhus.

För mätning av salivutsöndring i vila sitter patienten under 15 minuter framåtlutad och spottar ut eller låter all saliv rinna ner och samlas i ett kärl. Ingen saliv ska sväljas och patienten får inte aktivt stimulera salivproduktionen.

För mätning av saliv under tuggning får patienten först mjuka upp en bit paraffin genom att tugga på den under någon minut. Den saliv som bildats sväljs eller spottas ut. Sedan tuggar patienten aktivt under 5 minuter på paraffinbiten (på båda sidor av munnen) och spottar löpande ut all saliv i ett kärl.

Om patienten (t ex på grund av problem att sitta upp en längre period) inte klarar att genomföra mätningen på ovanstående sätt finns en alternativ metod: Bomullsrullar och en plastpåse eller plastmugg vägs i förväg. Bomullsrullarna placeras i patientens mun och får suga upp producerad saliv. Vid testets slut tas rullarna ut, placeras i plastpåsen/muggen och vägs. Metoden anses inte lika säker och kräver stor noggrannhet. Fullständig absorbering måste uppnås genom god placering. Hela rullen måste vägas och fragment av bomull får inte ha lossnat vid uttagning och sitta kvar i munnen (kan framför allt inträffa vid låg salivutsöndring). Närvaron av bommullsrullar i munnen kan också i sig verka stimulerande för salivproduktionen — speciellt under mätning av vilovärdet.

Upp  Tandvård när medicinering orsakat förändringar i munslemhinnan

Behandlas du med ett läkemedel som orsakat förändringar i munslemhinnan (t ex Fenytoin) kan du ha rätt till tandvård till samma kostnad som vanlig sjukvård (läs mer här nedanför ).

Ansökan

Det är din tandläkare som ska skicka in ansökan om förhandsbedömning för att åtgärda förändringen. Ansökan skickas in till ditt landstings bedömningstandläkare för att få ett beslut. Om landstinget avslår ansökan kan det beslutet inte överklagas.

Praxis kan skilja sig mellan olika landsting

Det här stödet ingår i Tandvårdsförordningen 3 § punkt 5. Det saknas dock gemensamma riktlinjer för hur olika landsting ska tillämpa lagstiftningen vid olika typer av besvär. Praxis för när stödet beviljas kan därför variera mellan olika landsting.

Upp  Tandvård till samma avgift som sjukvård

När du blir beviljad ett stöd som ger tandvård till samma avgifter som för öppen hälso- och sjukvård betalar du inte längre den vanliga taxan för tandvård. Istället betalar du samma patientavgift som gäller för ett sjukvårdsbesök i ditt landsting. Här kan du se patientavgifterna för olika landsting »

Högkostnadsskydd

Avgifter som du betalar för tandvårdsbesök skrivs in på samma högkostnadskort som du använder för vanlig sjukvård. De räknas samman med patientavgifterna för sjukvård.

Frikort

När du når gränsen för högkostnadsskydd inom en 12-månadersperiod får du ett frikort. Frikortet utfärdas av den vårdgivare som du vid det tillfället befinner dig hos (t ex tandläkare eller vårdcentral).

Med ett gällande frikort är tandvården kostnadsfri. Det gäller även om du fick frikortet innan du beviljades tandvårdsstödet.


De tandvårdsstöd som beskrivs på den här sidan kan även gälla vid svår psykisk funktionsnedsättning, reumatoid artrit (ledgångsreumatism), systemisk lupus erythematosus, sklerodermi (systemisk skleros) och orofacial funktionsnedsättning (ansikte och/eller munhåla). Exemplen som tas upp är för funktionsnedsättningar och besvär vid de neurologiska diagnoserna stroke, MS, Parkinson, ALS, CP, traumatisk hjärnskada och epilepsi.

An­nons: