Du använder Internet Explorer 7 som är en gammal version. Det ger begränsad funktion och långsammare sidor. Kontakta din IT-support för att uppgradera till senaste versionen.
Rehabvalet logotyp Informationen skrevs ut från rehabvalet.se 2021-01-16

God man, förvaltare eller fullmakt

Den som drabbas av en neurologisk sjukdom eller skada kan ibland få sådan funktionsnedsättning att hon/han inte längre kan ta hand om sig själv, sin privatekonomi eller sina rättigheter. För att skydda den enskilde finns då två former av stöd som samhället kan sätta in — god man och förvaltare. Oftast görs det tillsammans med medverkan av anhöriga eller närstående. I vissa situationer kan också fullmakter vara en praktisk lösning.

Läs mer om hur de här förfaringssätten fungerar och när de är lämpliga:

Upp  Huvudman — person med hjälpbehov

En person med funktionsnedsättning som tilldelas hjälp att planera sin vardag, sköta löpande ärenden, hantera sin ekonomi och/eller bevaka sina rättigheter kallas huvudman. Syftet med hjälpen är att alla ska kunna få samma rätt i samhället oavsett sin förmåga.

Beroende på vilken förmåga huvudmannen har kan hjälpen se olika ut. När huvudmannen kan klara sig med extra hjälp i vardagen kan en god man utses. Om huvudmannen däremot har så nedsatt förmåga att hjälp från en god man inte räcker behöver en förvaltare utses. Så långt som det är möjligt används alltid en god man.

Upp  God man — hjälp och stöd

En god man utses för att hjälpa huvudmannen med praktiska uppgifter i vardagen. Syftet är att förbättra förutsättningarna för huvudmannen att få en god omvårdnad och goda levnadsvillkor. Uppgifterna för en god man är formellt tre delområden som t ex kan innehålla följande:

Bevaka rätt
Ansöka om stöd/service/bidrag, överklaga beslut, skicka in underlag/ändringar för bidrag, företräda vid försäljning av bostad, ansöka om skuldsanering, bevaka rätt i dödsbo
Förvalta egendom
Sköta löpande ekonomi, ta hand om bidrag/pension, betala fasta utgifter, lämna ut fickpengar, förvalta kapital/värdehandlingar/fastigheter, teckna försäkringar
Sörja för person
Vara social länk utåt, besöka huvudmannen regelbundet, tillse att det finns god vård, omsorg och boendemiljö, hitta kontaktperson eller besöksverksamhet, initiativ till fritidsaktivitet/daglig sysselsättning, större inköp (t ex möbler, kläder, elektronik)
En god man utför inte själv vardagsinköp, vård eller omsorg.Huvudmannen…


…får hjälp och stöd av en god man…


…med t.ex. vardagsekonomi, egendom och kontakter men bestämmer fortfarande själv.

Normalt sett kan den gode mannen sköta alla vardagsärenden och huvudmannen lämnar sitt samtycke till större händelser. Har huvudmannen inte förmåga att ge samtycke kan den gode mannen ges rätt att i sitt uppdrag hantera alla slags ärenden. Då kan den gode mannens uppgifter även omfatta större avtal eller ärenden som rör större summor pengar än vardagsinköp och löpande räkningar.

En huvudman får en god man frivilligt. Ansökan kan göras av huvudmannen själv eller av en anhörig till kommunens överförmyndare eller överförmyndarnämnd. Ibland kan andra personer också ta initiativet om de misstänker att en person saknar förmågan att agera för sitt eget bästa. Det kan vara socialtjänst, vårdpersonal eller personal på särskilt boende, men också andra personer, t ex bankpersonal.

Även efter att en god man har utsetts har huvudmannen kvar rätten att själv ingå avtal och disponera sina tillgångar.

Tingsrätten beslutar om god man. Det är också tingsrätten som beslutar om när godmanskapet ska upphöra. Tilldelning av god man sköts av kommunens överförmyndare från en lista över frivilliga personer för godmansuppdrag. En anhörig kan också anmäla sitt intresse av att själv bli utsedd till god man efter prövning.

Överförmyndaren har tillsynsansvaret över de gode män som är tillsatta inom kommunen och beslutar om ersättning för uppdragen. Det är också överförmyndaren som bestämmer vid ett eventuellt byte av god man.

Skulle god man visa sig vara otillräckligt kan överförmyndaren i kommunen ansöka om att istället utse en förvaltare till huvudmannen. Det kan t ex hända om huvudmannens hälsa försämras eller om råden från den gode mannen inte i tillräcklig grad följs för att hållbart sköta sin ekonomi.

Upp 

  Information till förskrivare (vårdpersonal)

Läkarintyg för utredning om godmanskap finns på Socialstyrelsens webbplats här.

Upp  Förvaltare — istället för

Om huvudmannen helt saknar förmåga att sörja för sig själv eller sköta sin ekonomi och egendom räcker ofta inte en god man. Tingsrätten kan då utse en förvaltare. Det här är en åtgärd som används restriktivt och bara när ett godmanskap inte är tillräckligt, t ex om huvudmannen riskerar att allvarligt skada sin ekonomi med orimliga inköp eller bli lurad.


Huvudmannen…

…företräds av en förvaltare…

…som agerar istället för huvudmannen i frågor som rör ekonomi, avtal och egendom. Huvudmannen får inte längre bestämma själv.

Hur omfattande förvaltarskapet ska vara avgörs från fall till fall. De olika delar i förvaltarskapet som kan vara aktuella är att istället för huvudmannen:

 • bevaka rätt
 • förvalta egendom
  och/eller
 • sörja för person
I regel övertar förvaltaren ansvaret för huvudmannens ekonomi.

När en förvaltare utsetts förlorar huvudmannen sin rättshandlingsförmåga. Det betyder att hon/han inte längre kan t ex handla på kredit, teckna mobiltelefonabonnemang eller liknande. Alla sådana ärenden sköter förvaltaren istället för huvudmannen och det är förvaltaren som bedömer om det är lämpligt.

En huvudman som tilldelats förvaltare får fortfarande ta anställning och för det avtala om tjänst eller annat arbete. Huvudmannen får också fritt disponera över de tillgångar som denne själv tjänat in efter att förvaltarskapet inrättats.

Upp 

  Information till förskrivare (vårdpersonal)

Läkarintyg för utredning om förvaltarskap finns på Socialstyrelsens webbplats här.

Upp  Fullmakt som alternativ till god man

Ibland kan en vuxen person fortfarande förstå sin situation men av olika anledningar inse att han/hon behöver hjälp. Då kan fullmakter vara ett alternativ till ett godmanskap. En fullmakt innebär att en person ger rätt till en annan namngiven person att utföra vissa uppgifter för sin räkning. Den som får fullmakten kan vara en anhörig, vän, advokat, bankfunktion eller annan förtroendeman.

En fullmakt kan en person (fullmaktsgivare) utfärda till en annan person (fullmaktsinnehavare) utan inblandning av myndigheter. Fullmakten omfattar det som fullmaktsgivaren själv önskar och kan gälla under en begränsad tid eller tills den återkallas.


Fullmaktsgivaren (personen som behöver hjälp)…

…skriver en fullmakt…

…till en person (fullmaktsinnehavare)…

…som under angiven tid får rätt att agera istället för fullmaktsgivaren i bara de frågor som skrivits in i fullmakten.

Vid fullmakt finns ingen myndighet som sköter tillsyn (till skillnad mot god man). Tänk därför noga igenom:

 • vad fullmakten ska omfatta
 • vilket förtroende man är beredd att ge till en annan person
 • om och i så fall hur uppdraget ska redovisas
 • om fullmaktshavaren ska få ersättning för uppdraget och i så fall hur mycket

En person som har fått en fullmakt är skyldig att agera inom sin behörighet och ansvarar personligen inför fullmaktsgivaren. Fullmaktsinnehavaren kan vid ett oansvarigt agerande bli personligt ersättningskyldig för eventuell skada eller förlust det orsakat.

Med en fullmakt kan fullmaktsinnehavaren agera självständigt även i situationer där en god man vid varje tillfälle behöver ansöka om godkännande från överförmyndaren. Uppdraget redovisas bara på det sätt som den som givit fullmakten kräver. Ofta kan ett uppdrag med fullmakt uppfattas som enklare och mindre byråkratiskt än godmanskap.

Formella krav

Även om en fullmakt kan vara muntlig är en skriftlig fullmakt att föredra. Då kan fullmaktsinnehavaren tydligt bevisa för andra utomstående sin behörighet att företräda fullmaktsgivaren och uppdragets omfattning. Det finns inget särskilt krav på hur en fullmakten ska ser ut, så länge det framgår vem som är fullmaktsgivare och fullmaktstagare, vad fullmakten avser och hur länge den gäller.

Läkarintyg eller inte?

Vid en sjukdom kan det ibland vara en god idé att låta en läkare utfärda ett läkarintyg vid tillfället som fullmakten skrivs. Anledningen är att kunna visa att fullmakten uppkommit på lämpligt sätt.

Ett avtal är i Sverige bara giltigt om det ingås av en person som har förstånd att inse vad avtalet innebär. Avtalet får inte ha tillkommit genom att någon har utnyttjat t ex en persons oförstånd, beroende­ställning eller bekymmer­samma situation för att skaffa sig själv ogrundade fördelar. Lagavsnitten kan också tillämpas för fullmakter — även för en person som inte har god man eller förvaltare utsedd.

Vid sjukdom kan det ibland uppstå tveksamheter om en person verkligen hade tillräcklig förmåga och vilja när en fullmakt skrevs. Skulle sådana oklarheter kunna tänkas uppstå bör ett läkarintyg skaffas där personens förmåga framgår. Vid behov kan intyget visa att en fullmakt är giltig och har tillkommit på ett korrekt sätt.

Upp  Skillnader mellan god man, förvaltare och fullmaktsförfarande

God man

 • Är hjälp och stöd till huvudmannen
 • Är en frivillig åtgärd
 • Beslutas av Tingsrätten
 • Huvudmannen behåller sin rättshandlingsförmåga
 • Huvudmannen bestämmer och den god mannen behöver ha samtycke
 • Huvudmannen kan begära att godmanskapet ska upphöra
 • Under tillsyn och med redovisningsplikt till kommunens överförmyndare

Förvaltare

 • Träder in och agerar istället för huvudmannen
 • Är en tvångsåtgärd
 • Beslutas av Tingsrätten
 • Har samma syfte och innehåll som godmanskap, men huvudmannen förlorar sin rättshandlingsförmåga
 • Förvaltaren bestämmer och behöver bara samtycke från huvudmannen då det är möjligt
 • Förvaltarskapet upphör först då läkarintyg eller annan utredning visar att det inte längre behövs. T.ex. kan förvaltaren ha i sitt uppdrag att varje år lämna en bedömning om uppdraget behöver förlängas.
 • Under tillsyn och med redovisningsplikt till kommunens överförmyndare

Fullmakt

 • Ger en fullmaktsinnehavare rätt att i vissa frågor agera i fullmaktsgivarens ställe
 • Gäller endast för de områden som står beskrivna i fullmakten
 • Görs utan inblandning av myndigheteter
 • Kan vara tidsbegränsad
 • Kan återkallas när som helst
 • Ingen tillsyn eller redovisnings­plikt till myndighet

Upp  Vid hastigt insjuknande

Om en person hastigt insjuknar och inte längre kan sköta sin egen eller familjens löpande privatekonomi kan det uppstå ett behov att kortsiktigt t ex betala räkningar. Hur det löses beror på vem som insjuknat och vem som nu behöver ta tag i situationen.

Gifta makar

Rör det sig om gifta makar finns det speciell lagstiftning. Om ena maken blivit sjuk att hon/han inte klarar att sköta privatekonomiska sysslor har den andra maken rätt att få tillgång till inkomst, räntor och bankkonton i den mån det behövs för att klara av familjens underhåll. Makarna kan givetvis i förväg ha ordnat så att båda har tillgång till bankkonton. Men lagen gäller i den här situationen även konton som normalt sett bara den insjuknade maken disponerar. En förutsättning är att makarna fortfarande är samlevande och att ingen annan är utsedd att företräda den insjuknade maken för att ta hand om detta (god man, förmyndare eller fullmäktig).

I den här situationen ska personalen på bankkontoret hjälpa till. Rutinerna kan skilja sig mellan olika banker och bankkontor. Banken kommer normalt sett vilja se ett läkarintyg som visar att maken insjuknat allvarligt. Om det ännu inte finns ett intyg kan banken ändå lösa betalning av de mest akuta räkningarna. Det gäller i typfallet räkningar som kan anses vara normala i familjens situation och som avser löpande kostnader. Vissa handlingar, t ex fastighets­försäljning och jävsituationer, kräver godmanskap även i fallet gifta makar.

Bankpersonalen kan ha olika utbildnings­nivå och erfarenhet av den här situationen. Skulle det uppstå en diskussion kan du alltid be bank­tjänste­mannen att ringa sin banks jurist­grupp, juridiska support eller motsvarande stöd­funktion. Be henne/honom fråga om råd vid hantering av "hjälp med familjens underhåll enligt Äktenskapsbalken 6:e kapitlet, 4:e paragrafen". Det här gäller t ex om du skulle mötas av argument som att det råder bank­sekretess eller att det skulle behöva finnas en god man utsedd.

Rör det sig om en längre period kan den friska maken ansöka om god man för den insjuknade maken. Hon eller han kan t ex själv utses till god man efter överförmyndares godkännande.

Övriga relationer

Vid annan relation kan ansökan om god man skickas till överförmyndarfövaltningen i den insjuknades hemkommun. Adressen kan fås genom kommunens växel.

Räkna med att det i normalfallet tar någon månad att få ett beslut om god man. Tingsrätten kan behöva höra med övriga närstående, till exempel övriga syskon innan ett av syskonen utses som god man till en förälder. Är den gode mannen inte bekant sedan tidigare ska den gode mannen helst också träffa den berörda personen och anhöriga.

Är situationen brådskande går det att kontakta Tingsrätten och förklara att ärendet behöver behandlas skyndsamt. Dröjer Tingsrättens beslut så längre att det uppstår en situation som måste hanteras snabbare än Tingsrätten hinner besluta kan kommunens överförmyndare kontaktas. Då går det att få ett tillfälligt förordnande av god man i väntan på Tingsrättens slutgiltiga beslut.


Den här informationen är främst skriven för patienter vid t ex stroke, Parkinson, epilepsi, stroke, ALS (amyotrofisk lateralskleros), MS (multipel skleros), hjärntumör och hjärnskador efter olyckor. Informationen är dock inte specifik för dessa diagnoser utan kan även användas vid andra tillstånd som medför nedsatt förmåga att sköta sin privatekonomi, hantera myndighetskontakter eller ta hand om sin person.

An­nons: