Du använder Internet Explorer 7 som är en gammal version. Det ger begränsad funktion och långsammare sidor. Kontakta din IT-support för att uppgradera till senaste versionen.
Rehabvalet logotyp Informationen skrevs ut från rehabvalet.se 2020-10-24

Fakta om stroke

Varje år får 30 000 personer i Sverige stroke. Stroke är den vanligaste orsaken till förlamning och språkstörning hos vuxna.
Jämför antalet sjuka i stroke och andra sjukdomar på den här statistiksidan »

Stroke
Sjukdom där man plötsligt insjuknar med symtom p g a blödning eller blodpropp i hjärnan. Vanliga symtom är plötslig förlamning, plötsligt synfältsbortfall eller plötslig svårighet att tala eller förstå tal.
Slaganfall
Det äldre svenska ordet för stroke.
Hjärninfarkt
Om orsaken till stroke är blodpropp.
Hjärnblödning
Om orsaken till stroke är blödning.
TIA
Om strokesymtomen går över inom ett dygn kallas detta TIA, en förkortning av Transitorisk Ischemisk Attack. Transitorisk betyder övergående. Ischemisk betyder störd blodcirkulation. TIA bör utredas så snart som möjligt. TIA kan vara ett förebud för mer allvarlig stroke.

Socialstyrelen har tillsammans med Sveriges ledande experter och forskare sammanställt åtgärder som har bevisad effekt och rangordnat dessa i ”Nationella riktlinjer för stroke”. De har också publicerat denna förenklade broschyr med en sammanställning av dessa riktlinjer .

Här nedanför finns några av de viktigaste råden ur dessa riktlinjer.


Förebygga stroke

Kost: Sund kost minskar risken för stroke.

Motion: Motion minskar risken för stroke. För att komma igång kan du ta hjälp av sjukgymnast.

Högt blodtryck: Ökar risken för stroke. Detta kan behandlas med läkemedel.

1.8 miljoner svenskar har ett förhöjt blodtryck. Mycket förhöjt blodtryck ökar avsevärt risken att få stroke. Målet för behandlingen av ett förhöjt blodtryck är i regel ett blodtryck lägre än 140/90.

Om du har diabetes och njursjukdom bör blodtrycket vara lägre än 130/80.

Alla personer med ett för högt blodtryck bör få råd om förändrade levnadsvanor som kan sänka blodtrycket.

Ett blodtryck över 180/110 ger stor risk för stroke. I denna högriskgrupp har blodtrycksbehandling med läkemedel hög prioritet.

Om blodtrycket är mellan 160/100 och 180/110 har man måttlig risk för stroke. I denna grupp har behandling med läkemedel fått medelhög prioritet i de nationella riktlinjerna.

Rökning: Att hjälpa människor att sluta röka har högsta prioritet. Rökning fördubblar risken för stroke. Men om en person slutar röka minskar risken snabbt och efter tio år är risken nere på samma nivå som för icke-rökare. Därför bör alla rökare som oavsett orsak kommer i kontakt med sjukvården få en kort rådgivning om att sluta röka och ett nikotinersättning (plåster, tuggummi eller motsvarande).

Förmaksflimmer: Behandling av förmaksflimmer har hög prioritet. Förmaksflimmer kan behandlas med läkemedel eller andra metoder.

Förmaksflimmer kan man själv upptäcka genom att pulsen är väldigt oregelbunden men diagnosen fastställs efter EKG-undersökning.

Blodet kommer från kroppen till hjärtats förmak, därefter till hjärtats kammare för att pumpas ut på nytt i kroppen.

I normalfallet har hjärtat regelbunden rytm. Varje nytt hjärtslag startas från hjärtats förmak med en elektrisk impuls som leder till sammandragning av förmakets muskler. Blodet pressas då igenom en klaff ner till hjärtats kammare. Därefter följer en sammandragning av kammarens muskler och blodet pumpas ut genom nästa klaff ut till stora kroppspulsådern och vidare ut i kroppen.

Vid förmaksflimmer har de elektriska impulserna i hjärtats förmak kommit i olag. I stället för en samordnad sammandragning av förmakets muskler drar dessa ihop sig på ett oordnat sätt. Följden kan bli att blodet blir stillastående i delar av förmaket. Stillastående blod har en tendens att levra sig. Blodproppar kan bildas. Dessa blodproppar kan senare följa med blodet ut i kroppen och fastna i ett av hjärnans kärl och på så vis orsaka stroke eller TIA.

Det finns olika sätt att behandla förmaksflimmer. Ibland kan själva flimret åtgärdas men ofta måste man i stället minska blodets tendens att koagulera med läkemedel.

Höga blodfetter: Höga blodfetter ökar risken för stroke.

Höga blodfetter ökar risken måttligt för att få stroke. Att behandla höga blodfetter med läkemedel har relativt hög prioritet.

Höga blodfetter beror till stor del på ärftliga faktorer, men levnadsvanorna har också stor betydelse. Därför har även rådgivning om i synnerhet kost och motion betydelse för att sänka blodfetter hos riskpatienter.

Blodförtunnande läkemedel: Används för att minska risken för stroke. Vilket läkemedel som är aktuellt avgörs av övriga riskfaktorer för stroke.


Akutvård vid stroke

De första minutrarna och timmarna är mycket viktiga. Därför är det viktigt med ambulanstransport till sjukhus och vård på en så kallad stroke-enhet.

Akuta behandlingar

Trombolys
Läkemedelsbehandling för att lösa upp blodpropp. Måste ges så tidigt som möjligt för att lösa upp eventuell blodpropp innan hjärnskadan blir permanent.
Andra metoder för att behandla stroke
Det finns andra akuta behandlingar. Den akuta utredningen avgör vilka som är aktuella.

Utredningar på sjukhus för rätt förebyggande behandling

Hjärtundersökning:
För att upptäcka förmaksflimmer eller annat hjärtfel. Hjärtat kan vara platsen där blodproppen bildades.
EKG
Med denna metod kan man se förmaksflimmer, andra rytmstörningar och eventuell hjärtinfarkt.
Hjärt-eko
Ultraljudsundersökning av hjärtat. Används för att undersöka hjärtats pumpförmåga, hjärtklaffarnas utseende och för att upptäcka medfödda hjärtmissbildningar som hål mellan förmaken.
Halskärlsundersökning
De stora kärlen upp till hjärnan undersöks för att upptäcka tät åderförkalkning av dessa kärl. Halskärlsförträngning kan vara platsen där blodproppen bildades. Om förträngning hittas kan denna åtgärdas.
Andra utredningar
kan göras beroende på situation
Påbörja förebyggande behandling
För att förebygga ny stroke, se Förebyggande stroke ovan.
Påbörja rehabilitering
Akut rehabilitering vid strokeenhet där man kommer upp från sängliggande tidigt är viktigt för att förebygga komplikationer och påskynda återhämtning.

Vid utskrivning planeras för fortsatt rehabilitering och boende. Läs mer om det på sidan Rehabiliteringskedja vid stroke ».


Rehabilitering efter stroke

Rehabilitering efter stroke är effektivt för att återhämta och kompensera funktionsbortfall.

Rehabilitering ska påbörjas i akut rehabfas och fortsätta efter utskrivning från sjukhus. Läs mer på sidan Rehabiliteringskedja vid stroke ».

Återkommande perioder av specialiserad rehabilitering lång tid efter insjuknandet är också effektivt. Dessa rehabiliteringsperioder kan ges i Sverige eller som intensivperioder utomlands »

An­nons: